Συνεδριάζει sήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Δημοτικό συμβούλιο στο Δημοτικό Κατάστημα (Πατρόκλου 3) την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

1. Αποδοχή χρηματοδότησης για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.
2. Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ.Γ. 305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
3. Έκφραση σύμφωνης γνώμης για την κάλυψη από ιδίους πόρους της διαφοράς προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ ( Ο.Τ.Γ. 305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
4. Έγκριση του φακέλου των μελετών του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ.Γ. 305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
5. Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ.Γ. 305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)».
6. Έγκριση ΦΑΥ- ΣΑΥ του έργου με τίτλο: «Αστικές Αναπλάσεις Πόλεως Φαρσάλων ΙΙ (Ο.Τ.Γ. 305Ε & Ο.Τ. Γ305Ζ)».
7. Έγκριση τροποποίησης Σχεδίου Πόλης στο Ο.Τ. 423 στην οδό Χονδροπούλου.
8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση πόλης και τοπικών Κοινοτήτων».
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση των οδών Θέτιδος και Λαμίας».
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση- διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου Αχιλλείου Φαρσάλων».
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Φαρσάλων για την έκδοση αδειών λειτουργίας».
12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ισόγειου χώρου Δημαρχείου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας».

13. Έγκριση αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

14. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς & διάθεση πίστωσης.

15. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου με τον Σύλλογο Ντόπιων «Ο Ενιπέας» & διάθεση πίστωσης.

16. Αποδοχή ποσού 57.433,72€ (Δ΄ κατανομή έτους 2017), από το ΥΠ.ΕΣ. & κατανομή της πίστωσης στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους, δαπανών.

17. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Φαρσάλων και ορισμός μελών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81 ΦΕΚ 77Α΄).

18. Συγκρότηση τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, για τον καθορισμό του τιμήματος ακινήτων του Δήμου και ορισμός μελών και γραμματέα (άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 ΦΕΚ 77Α΄).

19. Έγκριση ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Φαρσάλων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για το έτος 2018.

20. Έγκριση αύξησης του ωραρίου εργασίας εργαζομένης στο Δήμο μας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) μειωμένου ωραρίου.

21. Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλής λόγω λύσεως δύο (2) συμβάσεων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.

22. Έγκριση παράτασης για ένα (1) έτος, μισθώσεων καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης.

23. Λήψη απόφασης διατήρησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου.

24. Συζήτηση περί αποζημιώσεων εκ μέρους του Δήμου στους πληγέντες από το ακραίο καιρικό φαινόμενο της 7ης Οκτωβρίου 2015 στην Κρήνη Φαρσάλων (αίτημα δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων: Δ.ΑΝ & Λαϊκής Συσπείρωσης).